تمرین ۵ – فصل دهم– خوشه بندی

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ می باشد. 

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
DM_Exercise_Chapter10.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.