تمرین ۲ – فصل سوم – پیش پردازش داده ها

مهلت ارسال پاسخ تمرین ها ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ می باشد. 

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
DM_Exercise_Chapter03.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.