تمرین ۲ – فصل سوم – طراحی منطقی پایگاه داده

آخرین مهلت ارسال پاسخ تمرین ها ساعت ۲۴ روز یک شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ می باشد. 

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
Exercise_Chapter 3.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.