تمرین ۲ برنامه نویسی – ابزار لوسین

داده های مورد نیاز برای این تمرین را می توانید از آقای عسکری دریافت کنید.

مهلت ارسال گزارش این تمرین ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ می باشد.

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
Exercise 02_Programming_Lucene.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.