تمرین ۱ برنامه نویسی – ابزار WVT

داده های مورد نیاز برای این تمرین را می توانید از آقای عسکری دریافت کنید.

مهلت ارسال گزارش این تمرین ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ می باشد.

دریافت پیوست ها

عنوانلینک دریافت
Exercise 01_Programming_WVT.pdfدریافت
شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.