تمرین های سری چهارم – فصل ۵ – SQL

برای تمرین دوم (تمرین ۴.۳) در سری سوم تمرین ها (فصل ۴ – جبر و حساب رابطه ای) پرس و جوهای SQL بنویسید. 

آخرین مهلت ارسال پاسخ تمرین ها دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد. 

شما باید وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید یک پاسخ ارسال کنید.