نکاتی درمورد انتخاب موضوع پروژه ی داده کاوی و معرفی سایت کگل

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
DM Project_Data&Tools_NS02.pdfدریافت