فصل ۸ – ارزیابی در بازیابی اطلاعات

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
Lecture08_Ch08-evaluation_NS02.pdfدریافت