جلسه ی اول – مقدمات

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
Lecture01_Intro&Motivation_NS01.pdfدریافت