الگوی نگارش گزارش پروژه درس پایگاه داده

گزارش پروژه ی درس پایگاه داده باید مطابق با الگوی پیوست شده نوشته شود. تاریخ تحویل پروژه پایگاه داده (گزارش کتبی و ارائه شفاهی) ۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد.

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
DB Project Template.docxدریافت