اعلام نمره پایان ترم مبانی داده کاوی

جمع نمره دو ستون آخر نمره نهایی شما برای درس داده کاوی می باشد. 

دانشجویانی که تمایل دارند برگه پایان ترم خود را ببینند روز یک شنبه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در دفتر مدیر گروه حاضر شوند. 

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
DM_Grade_Details_9701_Inform.pdfدریافت