اسلایدهای بخش اول پیاده سازی پایگاه داده-۹۷-۲

اسلایدهای بخش اول درس که از کتاب ذخیره و بازیابی فولک تدریش شده است در این بخش قرار گرفته است

فایل های پیوست شده

عنوانلینک دریافت
ADB-97.pptxدریافت